ما در خانه‌ی هنر خرد به شما در انتخاب ساز کمک می‌کنیم و در عین حال در جستجوی هنرجویان مستعد نیز هستیم. لطفاً این فرم را با دقت پر کنید. در روز مشاوره این فرم در اختیار مشاور شما قرار می‌گیرد
لطفا برای هنرجویان کمتر از ۱۵ سال، مشخصات والدین را تکمیل کنید: