شماره دورهعنوان دورهگروه سنیظرفیتتعداد جلساتشهریهروز هفتهساعتمعلم‌(ها)
لذت موسیقی 1لذت موسیقیمتولدین نیمه اول 14008102,150,000 تومان شنبه14:00صبا جواهریان
لذت موسیقی 2لذت موسیقینیمه دوم 1398 و نیمه اول 139912102,150,000 تومان شنبه15:00مونا رضاپور و صبا جواهریان
لذت موسیقی 3لذت موسیقینیمه دوم 1398 و نیمه اول 139910102,150,000 تومان شنبه16:00مونا رضاپور
لذت موسیقی 4لذت موسیقیمتولدین نیمه اول 14007102,150,000 تومان یکشنبه10:30شفق بصیری
لذت موسیقی 5لذت موسیقیمتولدین نیمه دوم 13997102,150,000 تومان یکشنبه11:30شفق بصیری
لذت موسیقی 6لذت موسیقیمتولدین نیمه اول 14007102,150,000 تومان یکشنبه12:30شفق بصیری
لذت موسیقی 7لذت موسیقیمتولدین نیمه اول 13997102,150,000 تومان یکشنبه12:30صبا جواهریان
لذت موسیقی 8لذت موسیقیمتولدین نیمه دوم 1400881,720,000 تومان دوشنبه10:30شهرزاد بهشتیان
لذت موسیقی 9لذت موسیقیمتولدین نیمه اول 1400881,720,000 تومان دوشنبه11:30 و 12:30شهرزاد بهشتیان
لذت موسیقی 10لذت موسیقیمتولدین نیمه دوم 13997102,150,000 تومان دوشنبه10:30پرستو مرادی
لذت موسیقی 11لذت موسیقیمتولدین نیمه اول 14007102,150,000 تومان دوشنبه11:30پرستو مرادی
لذت موسیقی 12لذت موسیقینیمه دوم 1400 و بهار 1401 2,150,000 تومان سه شنبه10:00ارغوان ملک محمدی
لذت موسیقی 13لذت موسیقیمتولدین تابستان 1401 2,150,000 تومان سه شنبه11:00ارغوان ملک محمدی
لذت موسیقی 14لذت موسیقیمتولدین نیمه دوم 13997102,150,000 تومان سه شنبه11:00طیبه کیومرثی
لذت موسیقی 15لذت موسیقیمتولدین نیمه دوم 1399 2,150,000 تومان سه شنبه12:00ارغوان ملک محمدی
لذت موسیقی 16لذت موسیقیمتولدین نیمه اول 13997102,150,000 تومان سه شنبه12:00طیبه کیومرثی
لذت موسیقی 17لذت موسیقیفصل تابستان و پاییز 1400 2,150,000 تومان سه شنبه14:00صبا جواهریان
لذت موسیقی 18لذت موسیقیمتولدین نیمه اول 1400 2,150,000 تومان سه شنبه15:00ارغوان ملک محمدی
لذت موسیقی 19لذت موسیقیمتولدین نیمه دوم 1400781,720,000 تومان چهارشنبه10:30 و 11:30 و 12:30شهرزاد بهشتیان
لذت موسیقی 20لذت موسیقیمتولدین نیمه دوم 1399791,935,000 تومان چهارشنبه10:30 و 12:30شفق بصیری
لذت موسیقی 21لذت موسیقیمتولدین نیمه دوم 1398و نیمه اول 1399791,935,000 تومان چهارشنبه11:30شفق بصیری
لذت موسیقی 22لذت موسیقیمتولدین نیمه اول 1400851,075,000 تومان پنجشنبه9:30ارغوان ملک محمدی
لذت موسیقی 23لذت موسیقیمتولدین نیمه دوم 14001081,720,000 تومان پنجشنبه10:30ارغوان ملک محمدی
لذت موسیقی 24لذت موسیقینیمه اول 1400 1081,720,000 تومان پنجشنبه11:30ارغوان ملک محمدی
لذت موسیقی 25لذت موسیقیمتولدین نیمه اول 1401881,720,000 تومان پنجشنبه10:30 و 11:30مهرناز لک فرد
لذت موسیقی 26لذت موسیقیمتولدین زمستان 1400881,720,000 تومان پنجشنبه12:30مهرناز لک فرد
لذت موسیقی 27لذت موسیقیمتولدین نیمه اول 140010102,150,000 تومان شنبه16:00 و 17:00صبا جواهریان
لذت موسیقی 28لذت موسیقیمتولدین نیمه دوم 139910102,150,000 تومان شنبه18:00مونا رضاپور
لذت موسیقی 29لذت موسیقیمتولدین نیمه دوم 14007102,150,000 تومان دوشنبه12:30پرستو مرادی
لذت موسیقی 30لذت موسیقیمتولدین نیمه اول 13991281,720,000 تومان پنجشنبه10:30مونا رضاپور

موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک