شماره دورهعنوان دورهبازه‌ی سنیترمظرفیتتعداد جلساتشهریهروز هفتهساعتمعلم‌(ها)
گروه نوازی 1ریکوردرمتولدین 1395 و بزرگتر112102,150,000 تومان یکشنبه15:00مستانه حکیمی

موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک