شماره دورهعنوان دورهبازه‌ی سنیظرفیتتعداد جلساتشهریهروز هفتهساعتمعلم‌(ها)
آواز مادران 1آواز برای مادرانمادران148960,000 تومان پنجشنبه12:30مونا رضاپور