شماره دورهعنوان دورهبازه‌ی سنیترمظرفیتتعداد جلساتشهریهروز هفتهساعتمعلم‌(ها)
موسیقی و حرکت 1موسیقی و حرکتنیمه دوم 97 و نیمه اول 98312102,150,000 تومان شنبه17:00مونا رضاپور
موسیقی و حرکت 2موسیقی و حرکتنیمه دوم 97 و نیمه اول 98312102,150,000 تومان یکشنبه15:00شفق بصیری و صبا جواهریان
موسیقی و حرکت 3موسیقی و حرکتمتولدین 1396و 1397515102,150,000 تومان یکشنبه16:00سبا احدی و صبا حواهریان
موسیقی و حرکت 4موسیقی و حرکتمتولدین نیمه دوم 1395 و 1396712102,150,000 تومان دوشنبه15:00مستانه حکیمی
موسیقی و حرکت 5موسیقی و حرکتنیمه دوم 1395 و نیمه اول 139648102,150,000 تومان دوشنبه15:00بهار ایقانی
موسیقی و حرکت 6موسیقی و حرکتنیمه دوم 1395 و نیمه اول 1396212102,150,000 تومان دوشنبه16:00مستانه حکیمی و بهار ایقانی
موسیقی و حرکت 7موسیقی و حرکتمتولدین نیمه دوم 1398212102,150,000 تومان سه شنبه15:00طیبه کیومرثی و بهار فخاریان
موسیقی و حرکت 8موسیقی و حرکتنیمه دوم 1396 و نیمه اول 1397212102,150,000 تومان سه شنبه15:15هدیه کبیری و بهار ایقانی
موسیقی و حرکت 9موسیقی و حرکتمتولدین 1397512102,150,000 تومان سه شنبه16:00طیبه کیومرثی
موسیقی و حرکت 10موسیقی و حرکتمتولدین نیمه دوم 13982 سه شنبه16:00ارغوان ملک محمدی
موسیقی و حرکت 11موسیقی و حرکتمتولدین نیمه دوم 1398312102,150,000 تومان سه شنبه16:00بهار فخاریان
موسیقی و حرکت 12موسیقی و حرکتنیمه دوم 1397 و نیمه اول 1398212102,150,000 تومان سه شنبه16:15هدیه کبیری و بهار ایقانی
موسیقی و حرکت 13موسیقی و حرکتمتولدین 139687102,150,000 تومان سه شنبه17:00طیبه کیومرثی
موسیقی و حرکت 14موسیقی و حرکتنیمه دوم 1397 و نیمه اول 1398412102,150,000 تومان سه شنبه17:00ارغوان ملک محمدی و بهار فخاریان
موسیقی و حرکت 15موسیقی و حرکتمتولدین 139751291,935,000 تومان چهارشنبه15:00مستانه حکیمی
موسیقی و حرکت 16موسیقی و حرکتمتولدین 139661091,935,000 تومان چهارشنبه16:00مستانه حکیمی
موسیقی و حرکت 17موسیقی و حرکتنیمه دوم 1398 و بهار 139921281,720,000 تومان پنجشنبه12:30ارغوان ملک محمدی و سبا احدی
موسیقی و حرکت 18موسیقی و حرکتمتولدین نیمه اول 139811481,720,000 تومان پنجشنبه11:30مونا رضاپور و سبا احدی

موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک