شماره دورهعنوان دورهبازه‌ی سنیترمظرفیتتعداد جلساتشهریهروز هفتهساعتمعلم‌(ها)
لذت آواز 1لذت آواز خواندن8 تا 11 سال514102,150,000 تومان دوشنبه16:00غزال بغدادی
لذت آواز 2لذت آواز خواندنمتولدین 1395 و بزرگتر214112,365,000 تومان چهارشنبه15:00غزال بغدادی

موسیقی کودک و نوجوان
موسیقی کودک و نوجوان