شماره دورهعنوان دورهبازه‌ی سنیترمظرفیتتعداد جلساتشهریهروز هفتهساعتمعلم‌(ها)
موسیقی و نمایش 1موسیقی و نمایش مبتدیمتولدین 1395 و بزرگتر216102,300,000 تومان یکشنبه16:00مستانه حکیمی و سلما محسنی
موسیقی و نمایش 2موسیقی و نمایش پیشرفته 1متولدین 1394 و 1395316102,300,000 تومان سه شنبه15:30فرزان فرنیا و الکا هدایت
موسیقی و نمایش 3موسیقی و نمایش پیشرفته 2متولدین 1390 تا 1393320102,300,000 تومان سه شنبه17:00فرزان فرنیا و الکا هدایت
موسیقی و نمایش 4موسیقی و نمایش نوجوان- مبتدیمتولدین 1385 تا 138911681,840,000 تومان پنجشنبه9:30فرزان فرنیا و الکا هدایت

موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک
موسیقی کودک و نوجوان با آدمک